باران معنابخش زندگي من

88/9/5 ساعت 10:30

سلام عزيز دلم ميخوام هر روز وهر شب برات بنويسم براي تو! عزيز دلم مي خوام از حالم بهت بگم خيلي بده واقعا زجرآوره اگر دختر شدي يه روز ميفهمي كه مامان چه زجري براي تو كشيده اگه پسر شدي كه خوش به حالت؟!!! خيلي بده همش حالت تهوع بهت دست بده از هيچ غذايي نتوني لذت ببري! عزيزم نمي دونستم مادر شدن چقدر سخته هر روز ميخوام گريه كنم آخه تحملم خيلي كم شده عزيزم بهم كمك كن كه طاقتم زياد بشه! دوست دارم                     ...
12 بهمن 1389